آموزش پایه

خدمات آموزشی (سواد پایه برای کودکان ):

• شناسایی و جذب کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل و پرورش و آموزش کودکان کار در مناطق محروم حاشیه جنوب شرقی تهران؛
• تسهیلگری برای ثبت نام کودکان لازم التعلیم در مدارس دولتی؛
• در جهت جلوگیری از پیشگیری از بازماندگی تحصیلی در مدارس، آموزش و تقویت دروس پایه از طریق شیوه های خلاق برای کودکان در آستانه ترک تحصیل در مدارس؛
• تهیه کتابهای درسی و نوشت افزار مورد نیاز کودکان خانه کودک؛
• برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز کودکان؛

نعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.