روانشناسی و مددکاری

واحد مددکاری انجمن دوستداران کودک پویش ،پروژه­های خود را در دو بخش عمدة شناسایی خانواده­ها و تلاش در جهت رفع مشکلات و توانمندسازی خانواده صورت می­دهد.

مددکاری

مددکاری

 

شناسایی خانواده ها و تکمیل پرونده های مددکاری:

خانواده های دارای فرد معتاد
خانواده های درگیر خشونت
خانواده های مادر سرپرست خانوار
افراد جدیدالورود