طرح سلامت جسم و روان

بخش بهداشت و خدمات درمانی این انجمن در حوزه های آموزش، غربالگری، تأمین دارویی بیماریهای خاص و اجرای برنامه های مکمل در حوزه تغذیه و بهداشت، در چند سال اخیر فعالیت کرده است. خدمات برای دانش آموزان، والدین، سوادآموزان و بانوان شاغل در واحد کارآفرینی می باشد.
از مهم ترین اقدامات این واحدکه شامل :
– خدمات بهداشتی به کودکان و خانواده های تحت پوشش؛
– آموزش و برگزاری کارگاههای برای زنان و والدين در حوزه هاي بهداشت ، تنظيم خانواده ، پيشگيري از بيماريها
– آموزش و برگزاری کارگاه برای کودکان تحت پوشش در حوزه پیشگیری ، سلامتی
– ارائه خدمات درمانی از طریق معرفی به مراکز درمان برای درمان و پیگیری و خانواده های کودکان
– انجام غربالگری برای کودکان و خانواده ها بینایی سنجی ، شنوایی سنجی و دندانپزشکی

در بخش مددکاری و روانشناسی
اهمیت اجرای پروژه :
1- کاهش تعارضات و تنش های خانوادگی
2- شناخت محدودیت ها، ظرفیتها و دستیابی به باورها و ارزشها
3- ارتقای سطح رفاهی و معیشتی خانواده
4- ارتقای سلامت و توانمند سازی روانی
5- کاهش مسائل و چالش های موجود در جامعه هدف
فعالیت های انجام شده در این حوزه :
– شناسایی و جذب افراد با شرایط دشوار یا در معرض آسیب و کودکان کار
– تشکیل پرونده با صلاحدید واحد مددکاری و روانشناسی
– تشکیل جلسات مشاوره فردی و گروهی توسط تیم روانشناسی و مددکاری
– خدمات مددکاری ، مشاوره¬ای و روانشناختی به مددجویان تحت پوشش
– آموزش زنان و والدين در حوزه هاي مهارت هاي زندگي، فرزند پروري مطلوب ، تغذيه و پيشگيري از خشونت
– برگزاری کارگاههای آموزشی و تربیتی ویژه کودکان در حوزه های مهارت های زندگی، خشونت کلامی و رفتاری ، ارتباط موثر و سایر حوزه های مرتبط
– پیگیری وضعیت تحصیلی مراجعین و ارتباط گیری با مدارس در صورت نیاز
– مداخله در بحران با توجه به شرایط پیش آمده
– ارتباط با کارفرمایان کودکان کار
– حمایت مالی و اهدای بسته ارزاق به خانواده ها
– آموزش و هدایت تحصیلی کودکان و حمایت تحصیلی توسط تیم مددکاری و روانشناسی