طرح آموزش پایه و پیش دبستان

هدف و اهمیت طرح:
1- کمبود مرکز پیش دبستان رایگان در روستاهای حاشیه نشین جنوب شرق تهران و عدم استطاعت مالی خانواده ها
2- پیشگیری از بازماندگی تحصیلی و تحقق عدالت آموزشی
3- محرومیت از تحصیل کودکان مهاجر به دلیل موانع قانون تحصیل
4- بازماندگی از تحصیل کودکان کار و زباله گرد
5- ضرورت بهره مندی همه کودکان فارغ از نژاد ملیت و طبقه از حق آموزش
جمعیت تحت پوشش
از سال 1387 تاکنون بیش از 800 کودک محروم از تحصیل (به دلیل شرایط کاری ، سنی و قانونی ) و همچنین بیش از 100 کودک در دوره های پیش دبستان که از روستاهای اسلام آباد ، غنی آباد، محمود آباد و حومه در خانه کودک آموزش دیده اند و تاکنون بیش از 200 کودک در معرض ترک تحصیل از کلاس های تقویتی کودکان ، در مدارس منطقه با به کارگیری شیوه های خلاق بهره برده اند. در حال حاضر در سال تحصیلی 03-02 تعداد 165 کودک در خانه کودک در حال آموزش هستند.