چشم انداز

انجمن دوستداران کودک پویش، همواره جهت رسیدن به جامعه ای که در آن کودکان، زنان و دختران از ارزشهای انسانی شایسته خود بهره مند شوند و به منظور دسترسی کودکان به زندگی خوب، دور از خشونت و آسیبهای اجتماعی و فراهم سازی شرایطی مناسب برای کودکی کردن آنها و همچنین ارتقاء سطح رشد و آموزش برای همه کودکان و زنان تلاش کرده است. بی تردید تحقق این چشم انداز در سایه آموزش، توان افزایی خانواده و تأکید بر مشارکت محلی روی خواهد داد.

ما در انجمن پویش بر این باوریم که با آموزش و حرفه آموزی کودکان و مادران می توان مسیر زندگی آنان را در جهت رشد و بهبودی تغییر داد و تاکنون در این مسیر با کمک شما حامیان مهربان تنها نبودیم و پشتیبانی های خالصانه شما انگیزه ما را در خدمت به جامعه تحت پوشش افزایش داده است.
برای تحقق این چشم انداز و طی کردن این مسیر دشوار تا ایجاد تغییرات مطلوب همراه ما باشید.