کارآفرینی مادران

کارآفرینی مادران

طبق مصوبات اهداف توسعه پایدار، مؤسسات مردم نهاد در سطح منطقه، محلی و بین المللی، برنامه های اجرایی مختلفی در جهت توان افزایی زنان دنبال می کنند. در همین راستا انجمن پویش نیز از دو سال گذشته( 1397 تا کنون)، اقدام به توان افزایی و اشتغالزایی در میان زنان سرپرست خانواده در محله محمودآباد و روستاهای اطراف کرده است. طی این اقدام، زنان جامعه هدف در مشارکت اقتصادی خانواده ها شریک شده اند و میزان رضایت بین زنان و دختران افزایش یافته است. انجمن پویش بر آن است با ادامه این فعالیت، در آینده بتواند بستری مناسب و گسترده در جهت توان افزایی زنان و دختران فراهم کند.

کارآفرینی مادران

کارآفرینی مادران

 

خودکفایی شغلی و فرصت کار شرافتمندانه:

حوزه کارآفرینی زنان
همکاری با انتشارات و مراکز مختلف آموزشی
خیاطی
تولیدات عروسکی
ترکیبی(خیاطی، عروسک سازی، بافتنی)