کرونا طبقاتی است، حتی در آموزش

کرونا طبقاتی است، حتی در آموزش

کرونا طبقاتی است، حتی در آموزش با جهانی شدن شیوع کرونا، آموزش و پرورش مانند نهاد اقتصاد و دیگر نهادهای اجتماعی دچار سکته ای ناگهانی و باورنکردنی شده است. به ناگاه بیش از 1.5 میلیارد دانش آموز (معادل 90 درصد کل دانش آموزان) از تحصیل بازمانده اند و دولت ها، مدارس و معلمان بدون تقریبا […]