تامین اجتماعی

تامین اجتماعی براساس ماده ی 22 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هر فرد انسانی به عنوان عضوی از جامعه حق امنیت اجتماعی دارد ونسبت مساعدت های ملی و فراملی حقوق اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی که لازمه ی کرامت انسانی و رشد و تکامل شخصیتش است ذی حق شناخته می شود. مبتنی بر روح حاکم بر قواعد […]