کودک در آیینه قانون 1

کودک در آیینه قانون

کودک در آیینه قانون در این سلسله مطالب هفتگی بر آنیم تا از کنوانسیون جهانی حقوق کودک بگوییم و با رویکردی تطبیقی آن را با حقوق کودک در مقررات داخلی کشور، در کنار هم قرار دهیم. باشد که در شناسایی و احقاق حقوق کودکان این مرز و بوم قدمی برداشته باشیم. البته باید توجه داشت، […]