کوله های سنگین دانش آموزان و خشونت در مدارس

خشونت در مدارس

خشونت در مدارس ♨️خشونتی نیز برای همه افراد جامعه از کوچک و بزرگ وجود دارد که از آن به عنوان خشونت نمادین یاد می شود و به معنی تولیدو مخابره ارزش هایی مجعول در جامعه است که توسط افراد آن جامعه به عنوان برتری، موفقیت و ارزشمند بودن تعبیر شود.این خشونت به صورت غیرمستقیم و […]