سواد آموزی خانواده

واحد آموزش بزرگسالان با ارائه آموزش های مختلف، همواره در تحقق اهداف مهمی به شرح زیر، تلاش کرده است:
1- کاهش میزان بی سوادی در میان زنان و مردان؛
2- ایجاد بستری مناسب در جهت ارتقای مهارت های فردی و گروهی؛
3- تلاش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی از جمله خشونت های خانگی و اعتیاد بین زنان؛
4- فراهم سازی زمینه مناسب در راستای کاهش فقر، بهبود و ارتقای سطح زندگی زنان.

از مهم ترین فعالیت های واحد سواد آموزی، می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- برگزاری کلاس های آموزشی پایه های اول تا پنجم ابتدایی ، مطابق با کتابهای نهضت سوادآموزی؛
2- تشکیل جلسات مربیان با مسئول واحد آموزش بزرگسالان بصورت ماهیانه با هدف بررسی وضعیت درسی مادران سواد آموز، شناسایی نیازهای درمانی و مشکلات خانوادگی، اشتراک گذاری تجربیات آموزشی، پیگیری علت غیبت مادران، معرفی کتاب و برنامه ریزی امتحانات؛
3-کتاب قصه خوانی ؛
4- پخش فیلم از طریق شبکه های اجتماعی برای خانواده هایی که با دسترسی به شبکه واتسآپ، در گروه آموزشی بزرگسالان حضور دارند.