طرح ها

پروژه آموزش سواد پایه کودکان انجمن دوستداران کودک پویش

برای دانلود  آموزش سواد پایۀ کودکان لطفا کلیک کنید.

پروژۀ آموزش پیش دبستانی انجمن دوستداران کودک پویش

برای دانلود آموزش پیش دبستانی لطفا کلیک کنید

پروژۀ ترویج خواندن انجمن دوستداران کودک پویش

برای دانلود مقاله ترویج خواندن کلیک کنید

خلاصه طرح حمایتی

برای دانلود خلاصه طرح حمایتی لطفا کلیک کنید.

گزارش طرح حمایتی 1

برای دانلود گزارش اول طرح حمایتی لطفا کلیک کنید

گزارش طرح حمایتی 2

برای دانلود گزارش طرح حمایتی 2 لطفا کلیک کنید.

طرح حمایت تحصیلی

برای دانلود  طرح حمایتی لطفا کلیک کنید.

طرح حمایت تحصیلی

برای دانلود  طرح حمایتی لطفا کلیک کنید.

گزارش فصل پاییز 1400 انجمن دوستداران کودک پویش

برای فصل پاییز 1400 لطفا کلیک کنید

ششمین گزارش طرح حمایتی

برای دانلود ششمین گزارش طرح حمایتی لطفا کلیک کنید.

هفتمین گزارش طرح حمایتی زمستان 1401

برای دانلود هفتمین گزارش طرح حمایتی لطفا کلیک کنید.

هشتمین گزارش طرح حمایتی

برای دانلود هشتمین گزارش طرح حمایتی لطفا کلیک کنید.

گزارش سه ماهه تابستان ۱۴۰۲ طرح حمایت تحصیلی انجمن دوستداران کودک پویش

برای سه ماهه تابستان لطفا کلیک کنید

گزارش سه ماهه پاییز ۱۴۰۲ طرح حمایت تحصیلی انجمن دوستداران کودک پویش

برای سه ماه پاییز لطفا کلیک کنید

گزارش سه ماهه زمستون ۱۴۰۲ طرح حمایت تحصیلی انجمن دوستداران کودک پویش

برای سه ماهه زمستان لطفا کلیک کنید

گزارش طرح حمایتی زمستانه ۱۴۰۳ طرح حمایت تحصیلی انجمن دوستداران کودک پویش

برای طرح زمستانه لطفا کلیک کنید