گزارش مالی

گزارش مالی واحد آموزش کودکان و بزرگسالان سال تحصیلی ۹۷-۹۸

برای گزارش مالی بزرگسالان لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه پاییز 98 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی پاییز لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه زمستان 98 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی زمستان لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه بهار 99 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی بهار لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه تابستان 99 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی تابستان لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه پاییز 99 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی پاییز لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه زمستان 99 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی زمستان لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه بهار 1400 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی بهار لطفا کلیک کنید

گزارش مالی فصل تابستان 1401 انجمن دوستداران کودک پویش

برای تابستان 1401 لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه تابستان 1400 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی تابستان لطفا کلیک کنید

گزارش سه ماهه مالی پاییز 1400 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی پاییز 1400 لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه زمستان 1400 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی زمستان لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه بهار 1401 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی بهار لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه پاییز 1401 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی پاییز لطفا کلیک کنید

گزارش مالی گزارش مالی سه ماه زمستان ۱۴۰۱ انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش زمستان ۱۴۰۱  لطفا کلیک کنید

گزارش مالی گزارش مالی سه ماه بهار 1402 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش بهار 1402 لطفا کلیک کنید

گزارش مالی تابستان 1402 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی تابستان لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه پاییز ۱۴۰۲ انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی پاییز لطفا کلیک کنید

گزارش مالی سه ماهه ۱۴۰۲ انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش مالی 1402 لطفا کلیک کنید