زنان کارگر همچنان قربانی ویروس کرونا هستند

ویروس کرونا

زنان کارگر همچنان قربانی ویروس کرونا هستند بخش زیادی از کارگران بعد از شیوع ویروس کویید 19 از کار بی‌کار شدند که تعداد زیادی از آن، زنان شاغل بودند، طبق آمار در آخرین فصل سال 98 حدود 145 هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل آن بیکار شدند. البته جدای این ارقام رسمی، کارگران […]