کودک در آیینه قانون 4

کودک در آیینه قانون

کودک در آیینه قانون ۴ «كودك آزاری در مقررات بين المللی» ✅ اعلامیه جهانی حقوق کودک ، اصل ۹ می گوید: «کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت شود». همچنین در ابتدای اصل ۶ مقرر می دارد: «کودک، جهت پرورش کامل و متعادل شخصیتش نیاز به محبت و تفاهم دارد و […]