گزارش عملکردی

گزارش سال تحصیلی 97-98 انجمن دوستداران کودک پویش

برای گزارش سال تحصیلی 97-98 لطفا کلیک کنید

گزارش سال تحصیلی ۹۶-۹۷ انجمن دوستداران کودک پویش

برای دانلود گزارش سالیانه انجمن پویش لطفا کلیک کنید

گزارش سال ماه اول انجمن دوستداران کودک پویش

برای دانلود گزارش سه ماه اول لطفا کلیک کنید

آموزش شش ماهه دوم سال 1400 انجمن دوستداران کودک پویش

برای آموزش شش ماه دوم لطفا کلیک کنید

آموزش شش ماهه اول سال 1401 انجمن دوستداران کودک پویش

برای آموزش شش ماه اول لطفا کلیک کنید

گزارش عملکرد کلاس های پیش دبستان انجمن دوستداران کودک پویش

برای تابستان 1401 لطفا کلیک کنید

گزارش عملکرد کلاس های پیش دبستان انجمن دوستداران کودک پویش

برای سال 98-97 لطفا کلیک کنید

گزارش عملکرد شش ماه دوم سال انجمن دوستداران کودک پویش

برای شش ماه دوم سال کلیک کنید

گزارش مالی واحد آموزش پیش دبستانی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ دوستداران کودک پویش

برای گزارش سالانه واحد پیش دبستانی لطفا کلیک کنید

گزارش آموزش سال تحصیلی 1400 انجمن دوستداران کودک پویش

برای سال 1400 لطفا کلیک کنید

گزارش آموزش سال تحصیلی 1399 انجمن دوستداران کودک پویش

برای سال 1399 کلیک کنید

عملکرد یکساله انجمن سال 1399 تا 1400 دوستداران کودک پویش

برای سال 1399 تا 1400 لطفا کلیک کنید

گزارش عملکردی 1400 تا 1401 انجمن دوستداران کودک پویش

برای سال 1400 لطفا کلیک کنید

گزارش عملکردی انجمن دوستداران کودک پویش

برای سال 1402 لطفا کلیک کنید